جداول تخفیف سال 1395

Discount

 

جدول تخفیف دوره های آزاد

 

Discount Chart

 


 

جدول تخفیف دوره های سازمانی و شرکتی

 

Organization Discount Char

 

- تخفیفات فوق هریک به تنهایی قابل محاسبه بوده و با یکدیگر تجمیع نمی گردند.